Copyright © All rights reserved. Made By luckystrike
LEVERINGSVOORWAARDEN
Leveringsvoorwaarden
Back.
Algemene Leverings Voorwaarden
Back.


Algemene Leverings Voorwaarden (per 1 januari 2012)

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Hart Security
Opdrachtgever: de partij die opdracht verstrekt aan opdrachtnemer.
Opdracht:      de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Art. 1. Algemeen
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Hart Security, evenals op alle overeenkomsten tussen Hart Security en de wederpartij / opdrachtgever. Indien enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zal Hart Security en de wederpartij /opdrachtgever in overleg treden teneinde in redelijkheid een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Art. 2. Offerte
Een offerte wordt door Hart Security schriftelijk of per e-mail naar opdrachtgever gestuurd, de geldigheidsduur van de offerte bedraagt 30 werkdagen, mits er geen van overheidswege wettelijke geldelijke verhoging plaats vind. Na goedkeuring van de offerte wordt deze in een opdracht omgezet, deze opdracht dient door beide partijen opdrachtgever / opdrachtnemer ondertekend te worden. De aangeboden offerte is niet van toepassing op eventuele latere aanbiedingen, of op een gedeelte van de offerte.

Art. 3. Opdrachten
Een opdracht wordt door Hart Security schriftelijk bevestigd nadat er aan een aantal standaard voorwaarden zijn voldaan. Voorwaarden zijn o.a. een duidelijke instructie omtrent de opdracht, door beide partijen opdrachtnemer / opdrachtgever ondertekend, bij aanpassingen dient dit schriftelijk door opdrachtgever /opdrachtnemer akkoord bevonden te worden. De aangeboden opdracht conform offerte aanvraag, is niet van toepassing op eventuele latere aanbiedingen, of op een gedeelte van de opdracht.

Art. 3.1
Daarna wordt de opdracht bekend gemaakt bij de politie afdeling bijzondere wetten in de plaats van de opdrachtgever. Een keer per kalender jaar worden alle opdrachtgevers bekend gemaakt bij het Ministerie van Justitie, zowel bekendmaking bij Politie als bij Ministerie van Justitie is wettelijk verplicht door alle particuliere beveiligings organisaties. Op alle opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

Art. 4. Uitvoering offerte - opdracht
Opdrachtnemer zal de offerte - opdracht naar beste inzicht, en met toepassing van de instructies, naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Art. 4.1
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Art. 4.2
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Andere eventuele schade die waarvoor opdrachtnemer wel aansprakelijk is loopt via onze zakelijke aansprakelijkheids verzekering.

Art. 4.3
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Art. 5. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij het niet nakomen van de geheimhoudings verplichting kan zonder tussenkomst van de rechter ten hoogste een boete betaald dienen te worden van 5000,00 per gebeurtenis.

Art. 6. Voorkoming van fouten en fraude
Ingeval van onvolledig of onjuist ingevulde opdrachten behoudt Hart Security zich het recht om met opgaaf van redenen de opdracht terug te sturen. Bij vermoeden van onregelmatigheden kunnen opdrachten worden opgeschort of geheel worden geannuleerd.

Art. 7. Termijn van de opdracht/ overeenkomst
De opdracht / overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de opdracht / overeenkomst bepaalde termijn, de opdracht / overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van een termijn met eenzelfde termijn verlengt.

Art. 8. Prijzen
De aangeboden offerte is niet van toepassing op eventuele latere aanbiedingen, of op een gedeelte van de offerte. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, en eventuele administratie kosten. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Art. 8.1
Indien geen vaste tariefstelling wordt overeengekomen, zal de tariefstelling worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De tariefstelling wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkende uur tarief is overeengekomen.

Art. 8.2
Indien gebruiker met de opdrachtgever een vaste tariefstelling of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de vaste tariefstelling of uurtarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen. Indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significantie prijsstijgingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Art. 8.3
Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen tariefstelling.

Art. 8.4
Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de tariefstelling of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden. Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs of tariefaanpassing in werking zou treden.

Art. 9. Gegevens
De opdrachtgever is verplicht om nauwkeurige opgave te doen van alle gegevens die voor de werkzaamheden benodigd zijn, deze blijven ten alle tijden van kracht, totdat schriftelijk andere gegevens worden versterkt, dit is ook van toepassing voor alle procedures ten bate van de werkzaamheden.


Art. 10. Facturatie
Er wordt per week gefactureerd, de factuur verantwoord de dagen en gewerkte tijden zoals afgesproken in de schriftelijke opdracht, overeenstemming, als u niet akkoord bent met de factuur dient dit schriftelijk binnen 7 werkdagen gemeld te worden, met een reden van opgaaf waarom u niet akkoord bent met de factuur.

Art. 11. Betalingstermijn
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Art.

11.1
In geval van liquidatie faillissement beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij het Voordoen van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling is het bedrijf bevoegd zijn prestaties op te schorten of te beëindigen.

Art. 12. Administratie/incassokosten
Op de factuur kunnen administratie kosten berekend worden, dit geldt als dit in de offerte en- of opdracht is vermeld, of op alle abonnementen. Ook bij niet tijdig betalen kunnen voor de herinnering administratie kosten in rekening worden gebracht.

Art. 12.1
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is de (tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse orde van Advocaten in incasso zaken wordt geadviseerd. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Art. 13. Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst te alle tijde schriftelijk opzeggen. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Art. 13.1
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Art. 14. Algemene Leveringsvoorwaarden
Beroep op een afwijking van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden gedaan indien de afwijking / wijziging schriftelijk is overeengekomen, respectievelijk indien door de opdrachtgever en Hart Security een vaste afwijking is overeengekomen. Wijzigingen in de Algemene Leveringsvoorwaarden zullen ten alle tijde op de website vooruit worden gepubliceerd. De wijziging gaat ten alle tijde een maand na publicatie van kracht, er kan binnen deze maand schriftelijk op gereageerd worden.

Art. 15. Geschillen
Een geschil tussen de opdrachtgever / opdrachtnemer wordt berecht door de bevoegde rechter te Almere, Nederland.

Art. 16. Einde overeenkomst
Onverminderd de haar toekomende rechten is Hart Security bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de opdracht te schorsen, hetzij de overeenkomst per onmiddellijk te ontbinden, indien de wederpartij :

-Surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend,
-In staat van faillissement is verklaart of aanvraag daartoe is ingediend,
-In de nakoming van een verplichting is te kort geschoten,
-dan wel door Hart Security voorzienbaar is dat hij daarin tekort zal schieten,
-Beëindiging en schorsing geschieden door middel van een schriftelijke verklaring,
-Zonder dat Hart Security gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.